Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

ciupciup
5590 b894 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
ciupciup
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
ciupciup
8313 960a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
ciupciup
0954 b400 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai

August 08 2019

ciupciup
6999 783d 500

August 03 2019

ciupciup
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
ciupciup
8562 3289 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
ciupciup
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
ciupciup
2146 67ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

August 02 2019

ciupciup
4084 85a2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
ciupciup
5491 23e4 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
ciupciup
9010 22d0
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
ciupciup
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
ciupciup
8049 2bb3
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viamoai moai

July 14 2019

ciupciup
7871 8298 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
ciupciup
6973 53b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
ciupciup
ciupciup
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne

July 02 2019

ciupciup
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain vialaparisienne laparisienne

May 27 2019

ciupciup
6532 2ba0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl